TOUTELIA 2021 : Geometry, Topology and AI
Friday, 10 September 2021 - 09:00