24-25 November 2016
Poitiers
Europe/Paris timezone
Starts
Ends
Europe/Paris
Poitiers
0-6