Nov 13 – 17, 2023
Freiburg (Breisgau)
Europe/Paris timezone
Starts
Ends
Europe/Paris
Freiburg (Breisgau)
https://fgallinaro.github.io/geomod-conference.github.io/