May 2 – 3, 2024
Paris, Rennes, Toronto, Zoom
Europe/Paris timezone

Registration

Wikithon

Inscription au Wikithon des matheuses